ترببيت سياسی

ترببيت سياسی: يادداشتيهاي ناتمامي است كه به زودي من از آ ن سخن خواهم راند. داستاني كه پاسخ به نا فرجامي سياسي اين مرز پر گهر است و بايد روزگاري در نهادينه نمودن آن كوشيد.

/ 0 نظر / 10 بازدید