فرهنگ سکوت(نسخه اصلاح شده) - political education

تربیت سیاسی

 


پست الکترونيک

یکشنبه ٤ امرداد ،۱۳۸۳

فرهنگ سکوت(نسخه اصلاح شده)

 

پيوند ميان نظامهاي سياسي و نهاد آموزش و پرورش , مبتني بر اصل  هم آوازي و هم آهنگي است هر برنامه ای كه در محيط هاي آموزشي نواخته مي شود و  دانش آموزان را بيهوده يا با هوده به رقص مي آورد, مفاهيم آن از كوزه اربابان قدرت آب مي خورد. اگر در يک نظام سياسي ، دانش آموز ، در كلاس درس , نمي تواند معلم خويش را بر كرسي نقد بگذارد و ذهن خويش را سيقل دهد , بي ترديد , نسخه پيچيده شده حاكمان در چنين نظامي نيز غير آن نخواهد بود. به ديگر كلام ,امروزه هركس بين نظام سياسي و تربيتی  , ناهماهنگي احساس كند , انگشت بر دهان خواهد ماند. با عنايت بدين امر است كه در نظام هاي سوسياليسم ,تعليم و تربيت در خدمت آرمانهاي كمونيسم و مبتني بر ارزشها و باورها و عقايد كمونيستي است.در نظام هاي توتاليتاريسم , تعليم و تربيت  در راستاي بار آوردن اهداف غير انساني و پليد حاكمن گام بر ميدارد. دانش آموزان در چنان حكومتي , به گونه ای پرورش مي يابند كه حلقه به گوش اوامر دولت مردان باشند. به جاي اندیشيدن , به دانش آموزان ,انديشه هاي طبقه، گروه ، حزب خويش را مي آموزند و به جاي رشد عقلانيت , بر حفظ طوطي وار مفاهيم اصرار مي ورزند. نتيجه آنكه , آموزش و پرورش , اهرم دوام و بقاي قوه قهريه حكومت بر مردم ناتوان مي گردد.

   اساسا در نظامهاي توتاليستی , تعليم و تربيت در بار آوردن انسانهاي منفعل و ناتوان گام بر مي دارد و آنكه به تصادف يا به مدد والدين و محيط فرهنگي و اجتماعي از اين نوع تعليم و تربيت , صدمه اندكي ديده است , و هنوز از ناموس خود    ـ يعني خرد انساني ـ در نقد حوادث اجتماعي يهره مي جويد , از سوي همين حاکمان ، وصله ناجور و محصول نامناسب و ناموفق نظام تعليم و تربينت ياد  مي شود!! كه  نمک نظام تربيت شان را خورده  و نمکدان می شکند. که باری به هر جهت بد تربيت شده اند و بايد مورد تنبه واقع شوند!!. بنابراين بايد باورداشت اين حقيقت را كه در سايه چنين تربيتي , حاكمان مي توانند بر اساس « فرهنگ سكوت » و نه فرهنگ مدني بر مردم حكم برانند و وقتی فرهنگ سکوت بر آن حاکم شد ، هم خوب سواری می دهند و اگر هم کسی از ميانشان تمرد کند ، به معنای « بی فرهنگي» می گذارند.

اما در نظام های مردمی، که مبتنی بر آراء مردم است ، تربيت در خدمت خلق ارزشهای مدنی و  پرورش شهروندان  مشارکت طلب ، فعال ، قانونگرا ، نقاد و نقد پذير ، آگاه و بصيری است که ضامن رشد و بالندگی کشور می باشند.در يادداشت آينده از اين نوع تربيت ، بيشتر خواهيم گفت. 

 

محمد رضا نيستاني

پيام هاي ديگران ()


,