اين بار شما پاسخ دهيد - political education

تربیت سیاسی

 


پست الکترونيک

سه‌شنبه ۱٧ شهریور ،۱۳۸۳

اين بار شما پاسخ دهيد

 

اين بار شما پاسخ دهيد

 

در عرصه اجتماعي و سياسي ، ما همواره نظاره گر مردماني هستيم كه سر بر گريبان دارند و در هر زمينه اي مهر سكوت بر لبان خويش دوخته و در بيان آنچه در سر دارند خموش و ساكتند  واز اين گذر ، انسانهاي خودكامه ، هزينه زندگی خويش را از سكوت همين مردم فراچنگ ميآورند كه سكوت اختيار كرده و به سخنانشان گوش مي دهند.اساسا انسانها در برخورد با ناموس خويش ، يعنی عقل به چند دسته تقسيم می شوند : گروهي اصلا جرات دانستن ندارند و از نزديك شدن به برخي از انديشه هاي مردافكن پرهيز ميكنند و ندانستن را قرين آرامش مي دانند. گروهي ديگر ، قادر به دانستن و كسب آرا و انديشه هاي متضادند ، اما جرات گفتن و تحقق آنها را ندارند و دسته آخر ، افرادي هستند كه چون نكته اي را بر سبيل عقلانيت و وجدان ، راست ديدند ، در به زبان آوردنش دلير مي نمايند.اينان همچون خرمگساني هستند كه شايد هديه خداوند براي هر نسلي باشد. بالطبع شمار اين كسان بسيار معدود است . بايد دانست كه دليري در قلمرو اجتماعي و سياسي الزاما به معناي نافرماني مدني و شورش نيست. در واقع در بطن دليري ، نوعي خويشتنداري و دانايي نهفته است. مسلما دليري شامل آن انسانهايي نمي شود كه جز نق زدن ، كالايي براي عرضه ندارند و همچون بسياري از روشنفكر مآبان ، هزينه زندگي خويش را از راه بد و بيراه گفتن به اين و آن به چنگ مي آورند.

  به نظر مي آيد تنها راه دستيابي به انسانهاي دانا ، خويشتن دار و دلير در عرصه اجتماعي و سياسي ، تعليم و تربيتی است كه در خانواده ، مدرسه و جامعه شكل مي گيرد.حفظ اصالت انساني ، خلاقيت و توانايي شخصي و رشد ارزشهاي بنيادين، هدف اساسي تربيت است. اکنون اين سوالات قابل طرح است  كه با چگونه تعليم و تربيتی مي توان « دليري اجتماعي و سياسي »را به مدد شكاكيت و رويكرد انتقادی آدمی به جامعه، انسان ، اخلاق و ارزشهای دروغين حاكم بر آنها فرا چنگ آورد؟ چگونه مي توان آدمی را ‌در «شدن‌» قوام بخشيد تا بتواند ارزشها و باورهای ناصواب حاكم بر جامعه را زير سوال ‌برد و در شمار دليران نام گيرد ؟ چگونه کوششی ، آدمی را به منزلت دليری می‌ نشاند و از هستی انسانی فراتر می‌برد و با فراروياندن انسان به مرزهايی فراسوی خود و فراسوی ارزشهای سنتی حاكم ، نحله ای از دليری شکل می گيرد ؟ راه گذر از انسان مخلوق به انسان آفريدگار کدامست؟ چگونه مي توانيم آنچنانكه نيچه مي پنداشت « آن باشيم كه هستيم » ؟

محمد رضا نيستاني

پيام هاي ديگران ()


,