ترببيت سياسی - political education

تربیت سیاسی

 


پست الکترونيک

پنجشنبه ۱ امرداد ،۱۳۸۳

ترببيت سياسی

ترببيت سياسی: يادداشتيهاي ناتمامي است كه به زودي من از آ ن سخن خواهم راند. داستاني كه پاسخ به نا فرجامي سياسي اين مرز پر گهر است و بايد روزگاري در نهادينه نمودن آن كوشيد.

محمد رضا نيستاني

پيام هاي ديگران ()


,